หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของหน่วย
หัวข้อ : โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล
โดย : admin
อ่าน : 5045
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันนี้ (๒๔ ส.ค. ๖๑) เทศบาลตำบลหัวนาคำ นำโดย ด.ต.โสภัณฑ์ ภูพานทอง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ประธานในพิธี ได้จัดโครงการประชุมประชาคม ระดับ ตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   และรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บุคคลหรือครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้าน หรือตำบล ได้มีโอกาส ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น