[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เมนูหลัก
เที่ยวหัวนาคำ
แผนงานเทศบาล
กฏหมายท้องถิ่น
ลิงค์หน่วยงาน
ลิงค์แนะนำ


ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

   แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซต์ ทต.หัวนาคำ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

  
นโยบายการพัฒนา  
 


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

          จากคำแถลงการณ์ของ ด.ต.โสภัณฑ์   ภูพานทอง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้กำหนดนโยบายการบริหารของเทศบาลตำบลหัวนาคำ ดังนี้

          เทศบาลตำบลหัวนาคำ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์รวมพัฒนาอย่างสมดุลสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิด ทัศนคติและกระบวนการทำงานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สังคมมีความเข็มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ๖ ประการ ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ๑๙ หมู่บ้าน

๑.๒ กองทุนพัฒนาสตรีตำบลหัวนาคำ

๑.๓ กองทุนส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวนาคำ

๑.๔ ส่งเสริมการฝึกพัฒนาอาชีพ และเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีชีวิติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ

      ประชาชน

๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพให้สอดคล้องการรวมกลุ่มอาชีพกับความต้องการของตลาดและ   

      ศักยภาพของประชาชนในตำบลหัวนาคำ

๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตามศักยภาพชองชุมชนในตำบลหัวนาคำ

๑.๗ ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)และเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างมีระบบ

๑.๘ ปรับปรุงตลาดสดที่ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายสินค้า

๒. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงระบบการจำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะ

๒.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน ชุมชน ให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

๒.๓ การจัดการบำรุงรักษา การใช้ทรัพยากรป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ด้านการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

        โดยการพัฒนาเทศบาลตำบลสู่เมืองที่เป็นมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก สบายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมีแนวทางดังนี้

 ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิต และจำหน่ายน้ำประปาให้สะอาดและมีความปลอดภัยต่อการอุปโภค บริโภค เพื่อ

 รองรับการเจริญเติบโตของตำบลหัวนาคำในอนาคต

๓.๒ ก่อสร้าง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

๓.๓ ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ

๓.๔ ปรับปรุงระบบจราจรร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงการทางเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ

๓.๕ จัดสร้างสวนสาธารณะให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมการพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนในตำบลหัวนาคำ

๓.๖ ก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้ดูสวยงาม บ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย

 อนามัยดีชีวีมีสุข

๓.๗ ทำการขุดลอก ปรับปรุงแหล่งน้ำ หนองสาธารณะ ลำห้วย และท่อระบายน้ำทุกสายอย่างต่อเนื่อง

๓.๘ การปรับปรุงการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๓.๙ ปรับปรุงถนนสายหลักและสายรอง ภายในตำบลหัวนาคำเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน

๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล

๔.๒ อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์และคงอยู่สืบไป

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให้แก่นักเรียนและประชาชน โดยเฉพาะการแข่งขันชกมวยไทย         การอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง

๔.๕ สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ให้ได้มาตรฐาน

๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้ในโลกกว้างสู่สถานศึกษาของ

ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชน

๔.๗ พัฒนาสุขศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบล

๔.๘ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ มีสภาเยาวชน

๕. ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขมุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตตามหลัก ๓ อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทางดังนี้

๕.๑ การสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

๕.๒ มีการดูแลสุขภาพ อนามัยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าบริการถึงชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

สร้างหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

 ๕.๓ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน

๕.๔ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ โรคระบาด การสาธารณสุขอย่างทั่วถึง อนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาล

๕.๕ จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงเรียบร้อยชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 ๕.๖ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น

๕.๗ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน

๕.๘ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย และปลอดภัยต่างๆ

๖. ด้านการเมือง และการบริหาร จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วน    ร่วมของประชาชนในการบริหารซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

๖.๑ พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านพึงพอใจ  ของประชาชน

 ๖.๒ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารของเทศบาลผู้ให้การบริการถึงผู้ปฏิบัติงานให้ประชาชน   ของ ประชาชน

๖.๓ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบและมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

 รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยนำระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

๖.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนำบริการที่ดีสู่ประชาชนด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก           

มุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องยุคลบาท

๖.๕ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว บริการยอดเยี่ยม

 ๖.๖ การเผยแพร่ผลงานเทศบาลผ่านอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ท้องถิ่นหรือภูมิภาค

 นโยบายทั้งหมด มีความมุ่งหมายให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม ทุกนโยบาย คือ ร่วมคิด    ร่วมทำ   ร่วมพัฒนา ตำบลหัวนาคำ เพื่อไปสู่เป้าหมาย คือ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลหัวนาคำ ที่จะต้องร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนอย่างจริงจัง จึงจะสำเร็จได้