ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
ณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน และจัดเตรียมใบงานพร้อมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

27 มิถุนายน 2565

องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำขยะพิษส่ง อบจ. เพื่อทำลายต่อไป,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 27เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำขยะพิษส่ง อบจ. เพื่อทำลายต่อไป

27 มิถุนายน 2565

โครงการ ออกติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2565,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการติดตาม กำกับ และประเมินผลโครงการ ออกติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ณ รพ.สต.หัวนาคำ

27 มิถุนายน 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกค่าย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกค่าย

24 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองแลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ

24 มิถุนายน 2565

 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมทั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวนาคำ
24 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลหัวนาคำจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
เทศบาลตำบลหัวนาคำจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ ผาลา นายกเมศมนตรีตำบลหัวนาคำ เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กําหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความ มั่นคงโดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือใน การดําเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกําลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับ ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นําไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจาก ยาเสพติด” ทั้งนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อเป็นการรณรงค์การรับรู้แก่ประชาชน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหัวนาคำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร ครอบครัว และชุมชน ของตนเอง
24 มิถุนายน 2565

คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 23มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน

23 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลหัวนาคำ เข้ารับการตรวจ "LPA" เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลหัวนาคำ เข้ารับการตรวจ "LPA" เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจ และรู้จักตนเองในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

23 มิถุนายน 2565

คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน

22 มิถุนายน 2565

ด้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่ล้างถังประปาหัวนาคำ -ขนดินลูกรัง ไปเททางเข้าหมู่บ้านหัวนาคำ หมู่ 18,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่ล้างถังประปาหัวนาคำ
-ขนดินลูกรัง ไปเททางเข้าหมู่บ้านหัวนาคำ หมู่ 18
-ขนลูกรังเทถมถนน หมู่13
-ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านโคกค่าย หมู่ 3
-ขนดินถมถนนการเกษตรบ้านโพนสิม-ทางไปบ้านหนองหัวช้าง
22 มิถุนายน 2565

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน

20 มิถุนายน 2565

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนและครู

17 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 บ้านโคกค่าย หมู่ที่ 3,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมนายซุย ภูผิวฟ้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ นายทศพร บริบูรณ์ ปลัดเทศบาล นายวีรพล อัศพันธ์ รองปลัดเทศบาล นางอุทุมพร โกกอุ่น รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 บ้านโคกค่าย หมู่ที่ 3
17 มิถุนายน 2565

กองช่างออกพื้น,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 16 มิถุนายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่ล้างถังประปาดงบัง
-ขนดินลูกรัง ไปเททางเข้าบ้านหัวนาคำ หมู่ 18
-ขนหินดำเทถนน หมู่ 10
-ช่วยกระบือที่พลัดตกลงหลุม บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1
16 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 34  (502 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
695
เดือนที่แล้ว
3,783
ปีนี้
31,911
ปีที่แล้ว
34,302
ทั้งหมด
66,213
ไอพี ของคุณ
3.238.252.196
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 22 92 695 3,783 31,911 34,302 66,213 3.238.252.196