ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับ Update ล่าสุด)28 เม.ย. 2564
2พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 256228 เม.ย. 2564
3พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 255228 เม.ย. 2564
4พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖28 เม.ย. 2564
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐28 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒28 เม.ย. 2564
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒28 เม.ย. 2564
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐28 เม.ย. 2564
9พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252228 เม.ย. 2564
10พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253928 เม.ย. 2564
11พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐28 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.256228 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254228 เม.ย. 2564
14พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 254228 เม.ย. 2564
15พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 250228 เม.ย. 2564
16พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.256128 เม.ย. 2564
17พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบับ Update ล่าสุด)28 เม.ย. 2564
18ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒28 เม.ย. 2564
19รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐28 เม.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
2,364
เดือนที่แล้ว
3,941
ปีนี้
24,502
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
24,502
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 7 133 2,364 3,941 24,502 0 24,502 3.235.179.111