ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ11 ต.ค. 2564
2ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ก.ย. 2564
3ประกาศ ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ16 ก.ค. 2564
4ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหัวคำ16 ก.ค. 2564
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)5 ก.ค. 2564
6การแต่งกายปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง30 มิ.ย. 2564
7หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ30 มิ.ย. 2564
8เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 122 มิ.ย. 2564
9เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่...222 มิ.ย. 2564
10เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 322 มิ.ย. 2564
11เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 422 มิ.ย. 2564
12รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ22 มิ.ย. 2564
13การสั่งการแบ่งงาน การบริหาารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)22 มิ.ย. 2564
14มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ8 มิ.ย. 2564
15คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี8 มิ.ย. 2564
16ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ8 มิ.ย. 2564
17ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ. 256425 พ.ค. 2564
18คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ25 พ.ค. 2564
19ประกาศ แต่งตั้งที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ25 พ.ค. 2564
20คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ25 พ.ค. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,231
เดือนที่แล้ว
3,941
ปีนี้
24,369
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
24,369
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 130 117 2,231 3,941 24,369 0 24,369 3.235.179.111