ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
ได้หมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ณ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 11
29 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหัวนาคำ ลงพื้นที่ออกสำรวจร้านค้าเปิดใหม่ ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ 
มอบหมายให้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหัวนาคำ
ลงพื้นที่ออกสำรวจร้านค้าเปิดใหม่ บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้
และเกิดประโยชน์สูงสุด นำมาสู่การพัฒนาเทศบาลตำบลหัวนาคำต่อไป
29 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ กำจัดวัชพืชในหนองน้ำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
ได้หมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ
กำจัดวัชพืชในหนองน้ำเทศบาลตำบลหัวนาคำ หมู่ที่ 1
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่สะอาดเหมาะสำหรับการอุปโภค อุปโภคต่อไป
29 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหัวนาคำ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ  ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

28 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
ได้หมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ
ตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไทรเกาหลี บริเวณถนนทางเข้าวัดสว่างหัวนาคำ
ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เกิดเอกลักษณ์ของพื้นที่ สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น
 
 
 
 
 
 
 
25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซ่อมแซมระบบน้ำประปา,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหัวนาคำ
ออกพื้นที่ปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 18
เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลหัวนาคำได้มีน้ำประปาใช้อุปโภค
บริโภคอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหัวนาคำ มุ่งมั่นพัฒนาเร่งแก้ไขปัญหา
เพื่อประชาชนชาวตำบลหัวนาคำต่อไป
25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้กับเด็ก
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคม
มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็กๆ
เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน และมีความสุข 
ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
หัวนาคำ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

24 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กำจัดวัชพืชหนองน้ำหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ  ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
ได้หมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ
กำจัดวัชพืชหนองน้ำหัวนาคำ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่

24 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้กับเด็ก
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม
มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็กๆ
เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน และมีความสุข 
ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
23 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่ออกสำรวจร้านค้าเปิดใหม่,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ 
มอบหมายให้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหัวนาคำ
ลงพื้นที่ออกสำรวจร้านค้าเปิดใหม่ บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้
และเกิดประโยชน์สูงสุด นำมาสู่การพัฒนาเทศบาลตำบลหัวนาคำต่อไป
22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ  ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหัวนาคำ
ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณชุมชนหมู่บ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 14,
ซ่อมท่อประปาหน้า
ปั้มน้ำมันบ้านหัวนาคำและไถปรับถนนการเกษตรบ้านหัวนาคำหมู่ที่ 11
และหมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลหัวนาคำ มุ่งมั่นพัฒนา
เร่งแก้ไขปัญหา
เพื่อประชาชนชาวตำบลหัวนาคำต่อไป

22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” kick off ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
โดย นายประเสริฐ
  ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
จัดกิจกรรม
เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” kick off ครั้งที่ 1
เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการรับการตรวจสอบโครงการถังขยะเปียก
ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนาคำ ผู้นำชุมชน ตัวแทนจิตอาสา
จากชุมชนในเขตตำบลหัวนาคำ อสม. และประชาชนบ้านดอนกลาง

ณ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

17 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้กับเด็ก ได้แก่
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม
มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็กๆ
เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน และมีความสุข
ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

17 พฤศจิกายน 2565

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
14 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 39  (575 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
535
เดือนที่แล้ว
5,017
ปีนี้
49,804
ปีที่แล้ว
34,302
ทั้งหมด
84,106
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 60 248 535 5,017 49,804 34,302 84,106 34.239.154.240