ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการตอบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ในพ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหัวนาคำจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหัวนคำ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

20 กันยายน 2566

กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร บ้านโพนสิม,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้ นายประมุน มะลิสา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร บ้านโพนสิม หมู่ที่ 17 และซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 16 เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำมุ่งมั่นพัฒนา แก้ไข
ปัญหาเพื่อประชาชนชาวตำบลหัวนาคำ
19 กันยายน 2566

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
ประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การดำเนินงานตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ดำเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
19 กันยายน 2566

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 15 กันยายน 2566
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ เปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหาโทษของยาเสพติดและตระหนักถึงการเฝ้าระวังโทษของยาเสพติด
15 กันยายน 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท บ้านโคกค่าย หมู่ที่ 10 เพื่อกำจัดยุงลายและลดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลหัวนาคำ มุ่งมั่นพัฒนา
แก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนชาวตำบลหัวนาคำ
14 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมรณรงค์วินัยจราจรให้เด็กและเยาวชน ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
✍นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์วินัยจราจรให้เด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566
✅โดยมีวิทยากรจาก สภ.โนนสูง มาให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางด้านถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหัวนาคำ????
14 กันยายน 2566

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 กันยายน 2566

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 11 กันยายน 2566
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ
ภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้ควาเข้าใจตระหนักถึงพิษของยาเสพติด
11 กันยายน 2566

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 8 กันยายน 2566
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายนายสิทธิรัตน์ พรพนม เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เป็นวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
ณ โรงเรียนจรชนะศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยและรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
08 กันยายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นหนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นหนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

07 กันยายน 2566

ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

05 กันยายน 2566

กิจกรรมกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 5 กันยายน 2566
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ หนองซำแฮด บ้านดงบัง หมู่ที่ 12
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดผักตบชวาและให้เกิดการปรับปรุงสภาพ
แหล่งน้ำสาธารณะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและสะอาดไม่มีอุปสรรค
จากการตื้นเขินหรือ สิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวาหรือวัชพืช
05 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพจักสานทอเสื่อจากกก ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 5 กันยายน 2566
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ เปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพจักสานทอเสื่อจากกก ณ
อาคารเอนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและ
และฝึกอบรมการจักสานภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริม
05 กันยายน 2566

กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ ล้างท่อระบายน้ำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้ กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ ล้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14
บ้านโพนสิม เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่าน
และป้องกันน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุดตัน เทศบาลตำบล
หัวนาคำมุ่งมั่นพัฒนา แก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนชาวตำบลหัวนาคำ
29 สิงหาคม 2566

สาธารณสุขอำเภอยางตลาดและ โรงพยาบาลยางตลาด ออกประเมิน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 28 สิงหาคม 2566
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหัวนาคำ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์/สาธารณสุขอำเภอยางตลาดและ โรงพยาบาลยางตลาด ออกประเมิน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste Plus) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก
ที่ร้านอาหาร โปงลางคาเฟ่ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
28 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 46  (676 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 21 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91