ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
โครงการพัฒนนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
ประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมโครงการพัฒนนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลหัวนาคำ มีวิตถุประสงค์เพื่อให้
ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ
การเรียน การสอนให้กับเด็กปรูมวัย และส่งเสริมการฝึดทักชะการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)

16 สิงหาคม 2566

โรคติดต่อ มือเท้าปาก ในเด็กเล็ก และคงรักชาระดับมาตรฐานการดำเนินการเสริม ภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมีระบบ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวนาคำ เขต 2
ร่วมต้อนรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาพสินธุ์ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนิน
การควบคุมการระบาดของโรคที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อติดตามโรคติดต่อ
มือเท้าปาก ในเด็กเล็ก และคงรักชาระดับมาตรฐานการดำเนินการเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

03 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับครูและผู้ปกครองเกี่ยว กับโภชนาการที่ดีและสุขภาพในช่องปากและฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 1 กรถฏาคม 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่
และคุณครูศูนย์ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ให้กับครูและผู้ปกครองเกี่ยว
กับโภชนาการที่ดีและสุขภาพในช่องปากและฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ในการดูแลเด็กเล็กเดี่ยวกับการดูแล
ช่องปาก

01 กรกฎาคม 2566

,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
พร้อม คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแก้ไข
ปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เด็จจมน้ำ และให้ความรู้พื้นฐานการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เทศบาลตำบล
หัวนาคำมุ่งมั่นพัฒนา แก้ไขปัญหาเพื่อประชนชาวตำบลหัวนาคำ

22 มิถุนายน 2566

โครงการอบรมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแตวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทเทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กในตำบลหัวนาคำ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแตวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทเทศบาลตำบลหัวนาคำ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

02 กันยายน 2565

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย และให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเด็กเฝ้าระวังโรคติดต่อ มือ เท้า ปาก,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย และให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเด็กเฝ้าระวังโรคติดต่อ มือ เท้า ปาก

22 สิงหาคม 2565

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน

19 สิงหาคม 2565

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กทุกคนมีความสนใจ สนุกสนาน ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน

05 กรกฎาคม 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกค่าย

24 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
31 พฤษภาคม 2565

ทำความสะอาดบริเวณศูนย์เด็กเล็ก ตกแต่งห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2565,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวนาคำ จัดเตรียมเอกสาร และทำความสะอาดบริเวณศูนย์เด็กเล็ก ตกแต่งห้องเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2565
26 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่แจกเงินค่าอาหารกลางวันและนมให้กับผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวนาคำ นำพาคณะครู ผู้ดูแลเด็กดำเนินการ ลงพื้นที่แจกเงินค่าอาหารกลางวันและนมให้กับผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียน

05 พฤษภาคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 28 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91