ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ……19 พ.ค. 2566
2การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ......19 พ.ค. 2566
3เรื่อง สถานที่จาหนนาาออาหนารละสสถานที่สสสออาหนาร พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .....19 พ.ค. 2566
4เรื่อง ตลาด พ.ศ. 256๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .....19 พ.ค. 2566
5การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 เม.ย. 2564
6การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ )23 เม.ย. 2564
7การแจ้งถมดิน23 เม.ย. 2564
8การแจ้งขุดดิน23 เม.ย. 2564
9การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล23 เม.ย. 2564
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ23 เม.ย. 2564
11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ23 เม.ย. 2564
12การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ23 เม.ย. 2564
13การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์23 เม.ย. 2564
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ23 เม.ย. 2564
15การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)23 เม.ย. 2564
16การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว23 เม.ย. 2564
17การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 ทับ 123 เม.ย. 2564
18การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม23 เม.ย. 2564
19การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน23 เม.ย. 2564
20การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร23 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 16 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91