ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖25 พ.ย. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕22 พ.ย. 2565
3ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโฏรงงานจำพวกที่ 310 พ.ย. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 พ.ย. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง ยกเลิกให้บริการรถ รับ เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) เทศบาลตำบลหัวนาคำ2 พ.ย. 2565
6จัดทำรายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 27 ต.ค. 2565
7รายงานรัย - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527 ต.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่2 (1 เมษายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565)7 ต.ค. 2565
9ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่2 (1 เมษายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565)7 ต.ค. 2565
10คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง การสั่งการแบ่งงาน การบริทารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖3 ต.ค. 2565
11ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 25661 ต.ค. 2565
12ประกาศ คะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. 256528 ก.ย. 2565
13ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256627 ก.ย. 2565
14ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง-ครั้งที่-1-ปี-6627 ก.ย. 2565
15ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256615 ก.ย. 2565
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256615 ก.ย. 2565
17ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหัวนาคำ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗)8 ก.ย. 2565
18ประกาศ เรื่อง แผนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565 เทศบาลตำบลหัวนาคำเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง9 ส.ค. 2565
19ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/25659 ส.ค. 2565
20ประกาศ เรื่อง รับเรื่องโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง4 ส.ค. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
535
เดือนที่แล้ว
5,017
ปีนี้
49,804
ปีที่แล้ว
34,302
ทั้งหมด
84,106
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 60 248 535 5,017 49,804 34,302 84,106 34.239.154.240