ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕9 ธ.ค. 2565
2พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับ Update ล่าสุด)28 เม.ย. 2564
3พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 256228 เม.ย. 2564
4พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 255228 เม.ย. 2564
5พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖28 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐28 เม.ย. 2564
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒28 เม.ย. 2564
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒28 เม.ย. 2564
9พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐28 เม.ย. 2564
10พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252228 เม.ย. 2564
11พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253928 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐28 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.256228 เม.ย. 2564
14พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254228 เม.ย. 2564
15พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 254228 เม.ย. 2564
16พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 250228 เม.ย. 2564
17พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.256128 เม.ย. 2564
18พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบับ Update ล่าสุด)28 เม.ย. 2564
19ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒28 เม.ย. 2564
20รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐28 เม.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 15 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91